Rusza pomoc dla producentów świń z terenów ASF

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »

Foto: ARiMR

Pomoc dotyczy wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń z terenów objętych restrykcjami z związku z ASF. Począwszy od czwartego kwartału 2020 r. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o uruchomieniu pomocy dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w dniu 20 sierpnia 2021 r. 

W związku z ww. rozporządzeniem w terminie od dnia 28 sierpnia br. do dnia 30 listopada br. producenci świń, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. 

Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń: 

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, 
 • który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze: 
 • wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, lub 
 • w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.), 

lub 

 • zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r. w których producent świń uzyskał obniżone dochody. 

Kwota pomocy, udzielanej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w: 

 • kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo 
 • w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu. 

W przypadku gdy różnica między liczbą świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu, do którego jest obliczana wysokość pomocy przekracza 10 proc. większej z tych liczb, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10 proc. Kwota pomocy, stanowi sumę kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach objętych wnioskiem. 

Jeżeli producent świń rozpoczął w danej siedzibie stada utrzymywanie świń w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie od 28 sierpnia do 30 listopada 2021 r. 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę, kiedy wniosek wpłynie do Biura Powiatowego Agencji. 

W przypadku wpływu wniosku do Biura Powiatowego po dniu 30 listopada 2021 r. pomoc na podstawie takiego wniosku nie będzie mogła zostać przyznana. 

Do wniosku producent świń jest zobowiązany załączyć między innymi kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy (objęty wnioskiem). 

Istotnym jest, aby dane zawarte we wniosku i wynikające ze złożonych dokumentów dotyczące ilości sprzedanych sztuk świń, były spójne z danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ). 

Pomoc nie przysługuje producentowi świń do świń: 

 • do których przyznano mu pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi lub 
 • które sprzedał w ramach działalności w zakresie: 
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub 
 • obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w lit. a, lub 
 • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w lit. a, lub 
 • prowadzenia rzeźni lub 
 • prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, lub 
 • prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji wymienionego w lit. e. 

Wnioski i dokumenty do pobrania tutaj 

Źródło: www.gov.pl/web/arimr 

Call Now Button