Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa?

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »
Foto: Wielkopolska Izba Rolnicza

Wszystko wskazuje na to, że wraz z nowym rokiem czeka nas istotna zmiana, która może usprawnić walkę z ASF i ograniczyć szkody rolnicze powodowane przez dzikie zwierzęta.

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, że 20 listopada br. Sejm przyjął projekt zmiany ustawy o działach administracji rządowej i skierował dokument pod obrady senatu. Zgodnie z tym wydzielono między innymi leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej. Dziedziny te były dotychczas w kompetencji Ministra Środowiska. W projekcie zaznaczono, iż docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym będzie kierował minister rolnictwa i rozwoju wsi, który obejmie sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa.

Do czasu przejścia łowiectwa pod zarząd ministerstwa rolnictwa sprawy związane z tymi obszarami pozostają w gestii ministra klimatu i środowiska. Konsekwencją wyodrębnienia działu leśnictwo i łowiectwo jest konieczność dokonania zmian w ustawach. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wielkopolska Izba Rolnicza nie kryje zadowolenia, gdyż od dawna postulowała o objęcie tych działów nadzorem Ministerstwa Rolnictwa. W opinii wielkopolskiego samorządu rolniczego przejęcie kompetencji leśnictwa i łowiectwa przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa daje możliwość uregulowania problemów, których nie dało się uporządkować przez ostanie kilkadziesiąt lat oraz zwiększenia wpływu rolników na gospodarkę łowiecką. Taki model funkcjonował do końca lat 80-tych ubiegłego stulecia i według izby się sprawdzał. Wśród nierozwiązanych spraw jest chociażby możliwość wpływu rolników na funkcjonowanie tzw. ośrodków hodowli zwierzyny i nadmierną populację zwierzyny na terenach wyłączonych z dzierżawy, konieczność zmiany przepisów związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Konieczne jest również uregulowanie współpracy producentów rolnych z Lasami Państwowymi.

Źródło: www.wir.org.pl

Call Now Button